Medlemsvillkor Salongen Guld - Styleport
    

Medlemsvillkor Salongen Guld

Villkor för medlemskap i Salongen Guld

Medlemskap

Medlemskapet utfärdas av Styleport AB (559038-7477) och gäller för ett år i taget med automatisk förlängning årsvis om ingen av parterna säger upp medlemskapet. Förmåner som medlemskapet medför kan utnyttjas i Styleport.se Salongen, Linnégatan 34, Stockholm samt på www.styleport.se.

Uppsägning av medlemskap ska meddelas Styleport AB via mail till guld@www.styleport.se senast en månad före årsavtalet löper ut. Vid försenad uppsägning kommer full årsavgift debiteras.

Förmånerna som kommer med ditt medlemskap är personliga och kan inte överlåtas om inget annat anges i samband med att förmånen presenteras.

Förmåner som är beskrivna som behandlingscheckar gäller upp till det angivna beloppet och ett eventuellt restbelopp kan inte sparas. Behandlingscheckar får utnyttjas med en per tillfälle, d v s det går inte att använda flera behandlingscheckar vid samma behandlingstillfälle.

Det krävs inget medlemskort. Medlemsbeviset utgörs av kvittot för betalning av årsavgift.  All information om kvarvarande förmåner sparas och registreras av Styleport AB. Det går att begära ett registerutdrag från Styleport AB för att få en uppdaterad status på exempelvis återstående behandlingscheckar

Medlemsförmåner för behandlingar är giltiga i 12 månader efter du blivit medlem. Som medlemsdatum gäller det datum du betalt årsavgiften.

Personuppgiftshantering

De uppgifter du lämnar till oss när du blir medlem i Salongen Guld används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål.

För att ändra dina kontaktuppgifter maila till guld@www.styleport.se.

Styleport AB i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part.

Force Majeure

Styleport AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Styleport AB är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Ändring av villkoren

Styleport AB får ändra avgifter och andra villkor om det till exempel är motiverat av kostnadsläget eller om myndigheterna förändrar förutsättningarna. Giltighetstid för medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Styleport.se förbehåller sig rätten att säga upp medlemskap med omedelbar verkan, i händelse av missbruk.

Styleport AB, org nr 559038-7477

Kommendörsgatan 8H, 114 48 Stockholm

08 517 817 10

guld@www.styleport.se